Datos básicos sobre traspasos *XIV Lexislatura estatal (desde 03-12-2019)

Nos datos globais e xenerais detállanse as reunións das Comisións Mixtas de Transferencias celebradas durante a *XIV Lexislatura estatal desagregadas por anos, e co detalle do persoal e do financiamento que foi obxecto de traspaso, así como unha estatística dos acordos aprobados polas respectivas Comisións Mixtas.

Nos traspasos pendentes relativos a materias xerais ou comúns, preséntase o estado comparativo por Comunidades Autónomas dos traspasos aprobados e pendentes de aprobación en materias xerais ou comúns a todas ou a algunhas delas.

Nos traspasos en materias específicas e ampliacións de traspasos a Comunidades Autónomas enuméranse os traspasos máis relevantes aprobados durante a *XIV Lexislatura estatal relativos a materias que afectan *individualizadamente a unha Comunidade Autónoma, así como as ampliacións de acordos de traspasos de funcións e servizos aprobados anteriormente.

Datos globais sobre persoal e financiamento *XIV Lexislatura Estatal (PDF · 19.45 KB)

Datos xerais Acordos de traspaso e Comisións Mixtas de Transferencias *XIV Lexislatura Estatal (PDF · 13.75 KB)

Traspasos en materias xerais ou comúns *XIV Lexislatura Estatal (PDF · 47.62 KB)

Traspasos en materias específicas e ampliacións de traspasos a CCAA *XIV Lexislatura Estatal (PDF · 9.9 KB)