Datos básicos sobre traspasos IX Lexislatura estatal (desde 01-04-2008)

Nos datos globais e xerais detállanse as reunións das comisiones mixtas de transferencias que se fixeron durante a IX Lexislatura estatal analizadas por anos, e co detalle do persoal e do financiamento que foi obxecto de traspaso, así como unha estatística dos acordos aprobados polas respectivas comisións mixtas.

Nos traspasos pendentes relativos a materias xerais ou comúns, preséntase o estado comparativo por comunidades autónomas dos traspasos aprobados e pendentes de aprobación en materias xerais a todas ou a algunhas delas.

Nos traspasos en materias específicas e ampliacións de traspasos a comunidades autónomas enuméranse os traspasos máis relevantes aprobados durante a IX Lexislatura estatal relativos a materias que afectan individualizadamente a unha comunidade autónoma, así como as ampliacións de acordos de traspasos de funcións e servizos aprobados anteriormente.

Datos globais sobre persoal e financiamento IX Lexislatura estatal (PDF · 14.53 KB)

Datos xerais acordos de traspaso e comisións mixtas de transferencias (PDF · 11.2 KB)

Traspasos relativos a materias xerais ou comúns (PDF · 20.33 KB)

Traspasos en materias específicas e ampliacións de traspasos a CC.AA. (PDF · 44.37 KB)